Finančni načrt mora upoštevati tveganje

Finančni načrt mora predvidevati scenarije za tvegane investicije .

Tvegane investicije so velikokrat dobičkonosne oziroma imajo dober donos . Dilema je velika, finančni načrt jo mora dodobra razčistiti. Dobiček je brez dvoma zaželen, tveganje je odvisno predvsem od zastavljenega cilja. V primeru, da želimo nekoliko, vendar ne bistveno večji dobiček od ostalih varnih naložb, jih lahko prezremo oziroma predstavljajo manjši delež portfelja. Kdor želi višje donose pa mora tveganje vnesti v finančni načrt. Portfelj naložbenika bo v teh primerih sestavljen iz večjega ali manjšega deleža naložb, kateri predstavlja varnost. Obveznica je za takšno naložbo idealna iz več razlogov. Praktično gre za način zadolževanja, ki ima za izdajatelja kot investitorja nekaj prednosti. Najpomembnejša prednost je v tem, da je možno s tem načinom zadolževanja trgovati. Za naložbenika, ki oblikuje finančni načrt je obveznica finančna naložba , s katero je poleg tega možno pridobiti določen donos. Izdajatelj se na drugi strani za izdajo odloči takrat, ko želi pridobiti večjo količino denarnih sredstev za daljše obdobje. Za finančni načrt so izdajatelji pomembni, pogostokrat država, občina, podjetja, banke, temu primerno obstaja državna, občinska, podjetniška, bančna in hipotekarna obveznica. Obstajajo še druge delitve in sicer glede na čas dospetja, glede na dinamiko in način izplačevana obresti ter na druge značilnosti. Finančni načrt mora upoštevati tudi čas dospetja, obveznica je lahko kratkoročna, dolgoročna ali srednjeročna. Razne oblike omogočajo prilagajanje različnim željam investitorjem. V osnovi je kot rečeno največkrat namen varnost, glede na čas trajanja investicije pa izbere naložbenik dobo od leta do trideset let. Kratkoročna investicija pri tem traja od leta do pet let, od pet do dvajset let traja srednjeročna, od dvajset do trideset let pa traja dolgoročna investicija oziroma obveznica. Načrt mora pri tem upoštevati finančne potrebe v prihodnosti.

Finančni načrt lahko upošteva varnost, ki jo prinaša obveznica, zavedati pa se mora tudi nekaterih z njo povezanih tveganj.

Varčevanje, življenjski slog

Varčevanje v mnogih primerih določa življenjski slog .

Življenjski slog je skupek lastnosti osebe, s katero oblikuje vsakdanjik. Med možnosti spada tudi varčevanje, kot edina naložba ali ena izmed naložb. V primeru, da je takšna naložba sprejeta, oblikuje življenjski slog. Ta je odličen, če smo naložbo optimalno načrtovali, delujemo v prid njegove izpolnitve ter živimo skladno s svojimi življenjskimi načeli, karakterjem ter drugimi osebnimi značilnostmi. Optimalna naložba je tista, ki omogoča doseči naložben cilj ter hkrati ne vpliva negativno na kakovost življenja naložbenika. Varčevanje oziroma manjša poraba kot potrošnja nikakor ni slaba lastnost osebe, če ima zagotovljeno svoji osebnosti primerno kakovost življenja. Slabe so prevečkrat ocene, ki temeljijo na raznih predsodkih. Oseba, ki prisega na prestiž ali luksuz je velikokrat razumljena, kot oseba z večjimi prihodki. Malo ljudi pa pri tem pomisli, da gre lahko tudi za manjše odhodke oziroma investiranje v nepotrebno ter s tem varčevanje v večjem obsegu kot si predstavljajo ali lahko predstavljajo. Dnevno lahko porabimo več ali manj, predvsem pa je porabljeno bolj ali manj smiselno investirano. Dobrine, ki jih pridobimo so bodisi otipljive ali neotipljive narave, za večjo kakovost življenja pa so bodisi koristne ali nekoristne. Višina investicije je pri tem praktično nepomembna, saj vse kar koristi, investicijo upraviči. Na drugi strani pa tudi manjša investicija, ki ne koristi, pomeni nesmiselno investicijo. V tem pogledu nas lahko varčevanje tudi osebnostno oblikuje, predvsem pa vpliva na naše navade. Izbrati je potrebno zgolj obliko, ki zahteva od varčevalca bolj premišljene odločitve. Omejen dostop do sredstev, kateri predstavlja časovne in druge omejitve, je primer zahtevnega odločanja, katero prisili varčevalca v bolj kakovostno odločanje. Izbrano varčevanje bo v tem primeru zahtevalo, da svojo potrošnjo oblikuje skladno z prihodki, manj se bo oziral na privarčevana sredstva, saj bo do njih prišel težje.

Varčevanje omogoča pozitivne spremembe osebnosti varčevalca.

http://varcevalnica.alta.si/odlocevalec

Obveznica, varnost portfelja

Obveznica lahko zagotavlja varen portfelj .

Vsaka oseba svoje naložbe oblikuje skladno s svojimi izkušnjami in aktualnimi informacijami. Izkušnje so od primera do primera različne. Načeloma se vsak vlagatelj drži tistega, kar pozna. Pri tem je moč prepoznati nekatere vzorce odločanja. Veliko oseb vseh možnosti, ki jih finančni trg ponuja niti ne zaveda. In veliko oseb izrabi izmed vseh možnosti zgolj najbolj osnovne. Načeloma so to varne naložbe, torej tiste, pri katerih je mogoče imeti najboljše zagotovilo, da bodo sredstva v prihodnosti na voljo. Bolj razgledani vedo, da so na trgu naložb na voljo tudi alternative. Ki omogočajo razmeroma veliko varnost, predvsem v primerjavi z drugimi alternativami. Ena od alternativ je tudi obveznica. Pri bolj naprednih vlagateljih je obveznica v veliko primerih prisotna v portfelju. Njim obveznica predstavlja varnost. Velikokrat obveznica v portfelju dopolnjuje tvegane naložbe. Vlagatelju obveznica omogoča, da se bo v primeru negativnega izida tvegane naložbe, lahko zanesel nanjo. V tem primeru gre predvsem za zelo pomemben vir sredstev. Poleg tega vira pa se vsak vlagatelj zanese tudi na številne druge vire. To so razni prihodki in premoženje. Pomembni so predvsem redni prihodki ter premoženje, ki ohranja vrednost skozi čas. Večji, kot so prihodki, bolj tvegane naložbe lahko vlagatelj sprejema. Enako velja za premoženje. Večje kot je premoženje, bolj tvegane naložbe so lahko odločitev in izbira vlagatelja. Vlagatelji se pri oblikovanju portfelja med seboj zelo razlikujejo. Poleg tveganih in varnih naložb, so mogoče številne druge alternative. Nekateri se za portfelj v klasičnem pomenu niti ne odločijo, ker jim druge alternative predstavljajo boljšo odločitev. Pri tem gre lahko za vlagatelje, ki imajo z oblikovanjem portfelja na klasične način negativne izkušnje ali pa osebe, katerim so širše možnosti na trgu praktično neznanka. Obstaja tudi delež vlagateljev, katerim ti trgi vlivajo nezaupanje.

Obveznica , kljub prisotnim tveganjem, velja za varno naložbo.

Vzajemni skladi, izberimo modro

Vzajemni skladi omogočajo, da je modra izbira uresničena.

Na trgu so na voljo vzajemni skladi, ki so med seboj različni. Sama razlika med vzajemni skladi omogoča prilagoditev. Kako izbrati, da bodo vzajemni skladi najbolj ustrezali je vprašanje, ki zaposlujejo mnoge. Predvsem morajo vzajemni skladi ustrezati glede na tradicionalne kot tudi sodobne kriterije. Tradicionalni kriteriji, katerim morajo ustrezati vzajemni skladi so znani iz preteklosti. Zato informacij o njih ne primanjkujejo. Kakovostne informacije so težje dosegljive na področju sodobnih kriterijev. Sodobni kriteriji so prisotni bistveno manj časa, zato je informacij temu primerno manj, kot v primeru tradicionalnih kriterijev. Največ sodobnih informacij nudijo ponudniki. Vendar so te velikokrat obremenjene z namenom, ki koristjo predvsem ponudnikom. Zato si pred odločitvijo velja ogledati in zbrati informacije, katere predstavljajo tudi drugo plat medalje. Slednjo ponudniki velikokrat iz takega ali drugačnega razloga zamolčijo. Brez te informacije pa nimamo popolne slike o investiciji oziroma naložbi, ki nas zanima. Takšne informacije se dobi na virih, ki so specializirani za naložbe oziroma so del širšega področja. Gre predvsem za finančna področja. Sami skladi pa so del tega področja. Zaradi narave skladov je dobrodošlo imeti sliko širšega področja. Poleg samih financ tudi drugih področji. Ker dejavniki, ki vplivajo na sklade, v mnogih primerih izvirajo iz teh področji. Tako imajo ta področja vpliv na dejavnike, posledično pa na sklade in našo naložbo ter njen rezultat ali končni izid. Pri tem imajo prednost naložbeniki, ki so se v preteklosti že ukvarjali s podobnimi dilemami, predvsem pa tisti naložbeniki, kateri se s takimi dilemami ukvarjajo neprekinjeno dlje časa. Dejavniki, ki vplivajo na naložbo so jim znani z mnogih zornih kotov. Vsi imajo svoj vpliv na doseganje zastavljenih ciljev. Seveda skozi čas različno in na različne načine. Zato so kakovostne informacije za dobro naložbo ključnega pomena.

Vzajemni skladi so tako dobri, kot je dobra sprejeta odločitev za naložbo.

http://varcevalnica.alta.si/novica/z-vzajemnimi-skladi-do-stanovanja

Varčevalni načrt, zagotavljanj ciljev

Varčevalni načrt omogoča zagotavljanje ciljev varčevalca.

Zagotavljanje ciljev varčevanje omogoča s sledenjem navodil, izkoriščanjem možnosti ter gospodarnim ravnanjem privarčevanih sredstev. Vsako dobro varčevanje se začne z dobrim in optimalnim načrtom. Za varčevanje lahko načrt izdela sam varčevalec skladno s svojimi zmožnostmi in sposobnostmi. Lahko pa načrt za varčevanje izdela tudi strokovnjak s področja financ. Strokovna odločitev je toliko boljša, kolikor boljši so končni rezultati, katere je omogočilo varčevanje. V prvi vrsti lahko varčevanje dosega rezultate tako, da ima varčevalni načrt ustvarjen. Varčevalcu varčevalni načrt ne sme biti zgolj obsežno besedilo na papirju, ampak si mora osnovne usmeritve, katere zahteva varčevalni načrt zapomniti ter jih iz dneva v dan uresničevati. Dober varčevalni načrt je odločitev o točno določenem odrekanju sedanjosti na račun prihodnosti. Razmerje mora biti pravo, kar pomeni, da mora imeti v času varčevanja varčevalec zagotovljeno kakovost življenja. Načrt lahko obsega številne različne možnosti, ki so izbrane skladno s priporočili tujih virov ter osebne odločitve. Tako imamo poleg številnih ponudb finančnih ustanov na voljo tudi razne investicije. Velikokrat so investicije povezane z nakupi za prihodnost. To pomeni, da investicije pričakujejo ohranjanje vrednosti v prihodnosti. Toliko bolje pa je, če investicije omogočajo tudi ustvarjanje dobička. To pomeni, da investicije prinašajo tako ohranjanje vrednosti, kot ustvarjanje dobička. Možnosti danes ponujajo številni predmeti nakupa. Izbrani predmeti nakupa so lahko različni. Zelo dobrodošlo je, da so predmeti nakupa predvsem na strokovni podlagi. Možno je sicer, da so predmeti nakupa naključno izbrani. V tem primeru se predmeti nakupa zdijo kot najboljša odločitev v danem trenutku. Takšne odločitve so dobrodošle za osebe, ki imajo radi stvaren občutek investiranja. Njim razne druge oblike že same po sebi ne prinašajo varnost oziroma dobro odločitev. Predmet oziroma stvarna pojavna oblika, pa jim za razliko od drugih možnosti, predstavlja več kot dobrodošlo alternativo.

Varčevalni načrt ima lahko različne cilje in namene.

O denarju in nasladi

»Na tem svetu vsi kradejo. Nekdo denar, drugi sosedov mir, tretji zdravje svojih bližnjih … Veliko jih Bogu krade čas,« je rekel filozof, ki je tudi sam to misel nekje ukradel.

Ko se politiki v Tržiču pogovarjajo o denarju, je vedno poskrbljeno, da je razprava glasna in da se govori vsevprek. Na nedavni seji, ko so se seznanjali s poslovanjem občine, so svetniki ob opombi svetnika Sajovica, češ da ima občina Tržič težave z likvidnostjo, slišali jasno napoved župana Ruparja, da bodo »s financami v dobrem mesecu na nuli. Pet milijonov imamo vezanih na banki, 3 milijone imamo neporavnanih obveznosti,« je povedal, medtem ko je vodja urada za finance dodala, da bo treba prihodnje leto plačati še 3 milijone kot zadnji obrok 125-milijonskega dolgoročnega posojila, ki so ga najeli za šolo in dvorano.

Opazno je v občinski sejni dvorani završalo, ko je svetnik Sajovic vpraševal o plačilih za odpravo posledic neurja. Župan se je vidno razburil in začel govoriti o manipuliranju z žrtvami neurja in tudi s čustvi Čadovljanov oziroma prizadetih v neurju. »Nihče od vas ni stal na plazu, ko je drsela zemlja … Imamo dva hudournika in oba nam povzročata velike težave … Pomagajte in gasite, ne pa da nalagate na ogenj!« je iz obrambnega retoričnega položaja prešel v napadalnega Rupar in pripomnil, da je občina dva meseca po neurju sama naročila odvoz blata in nesnage in zanj odštela 40 tisoč evrov, čeprav so »struge in plazovi stvar državnega in ne občinskega proračuna.« Po zemeljskem plazu namreč Tržičani niso imeli križem rok, ampak so sami očistili strugo Mošenika in upali, da bo vsaj za odvoz 60 kubičnega kupa poskrbela država. A ta se je dva meseca očitno ukvarjala s pomembnejšimi stvarmi, kot je nesnaga pod okni dveh stanovanjskih blokov na Ravnah.

Obveznosti računovodstva

Vsa podjetja, oziroma vse gospodarske družbe morajo obvezno voditi poslovne knjige v katere zapisujejo poslovne dogodke in jih enkrat letno zaključiti kot to določa Zakon o gospodarskih družbah. Te obveznosti, ki jih imajo podjetni
ki je primerno, da jih vodi računovodstvo. Potrebno je upoštevati in voditi poslovne dogodke tudi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Upoštevati je potrebno tudi Mednarodne standarde računovodskega poročanja. Oziroma podjetniki se odločijo, da bodo izvajali računovodska poročanja po Mednarodnih standardih. Razen nekaterih izjem morajo podjetniki voditi dvostavno knjigovodstvo.

Komu prepustiti vodenje vaših računov? V času z zakoni, novostmi in pravili vodenja bilance so v podjetju Faktura d.o.o.

Dvostavno knjigovodstvo je pregledno.

Po tem sistemu vodenja vodijo večinoma vsi svoje računovodstvo. Poslovne knjige vodene na principu dvostavnega knjigovodstva je vodeno na podlagi kontnega načrta za glavno knjigo. To knjigo pripravi Slovenski inštitut za revizijo. Računovodski servis ima zaposlene ljudi, ki obvladajo vodenje poslovnih knjig in velikokrat znajo podjetniku svetovati kako finančno poslovati. Računovodstvo velikokrat izvaja poleg vodenja knjig tudi svetovalno funkcijo. Zato računovodski servis dela na temu, da podjetniku tudi finančno svetuje. Lahko bi rekli, da imajo tudi svetovalno funcijo, kar je v teh časih zelo pomembno. Z napačnimi investicijami lahko podjetje v zelo kratkem času hitro propade. Dvostavno knjigovodstvo vodi glavno knjigo in pomožne knjige za poslovne dogodke. Voditi je potrebno tudi analitične evidence. Na njihovi podlagi se pojasnjujejo temelne konte, ki so vodeni v glavni knjigi. Potrebno je voditi konto materiala, kupce, dobavitelje, izdelke, … Pomožne knjige so naprimer registri osnovnih sredsrev, blagajniška knjiga, … Vse pomožne knjige niso obvezne. Obvezen pa je register osnovnih sredstev.

Vsako podjetje ima veliko obveznosti do države in vsaka nepravilnost in vsako neopravljanje finančnih obveznosti, ki niso v skladu z Zakonom, lahko podjetnika pahne v veliko krizo. Lahko se zgodi, da tudi propade. Zato je potrebno paziti, koga bomo izbrali za vodenje finančnih poslov.