Računovodski servis

Obveznosti računovodstva

Vsa podjetja, oziroma vse gospodarske družbe morajo obvezno voditi poslovne knjige v katere zapisujejo poslovne dogodke in jih enkrat letno zaključiti kot to določa Zakon o gospodarskih družbah. Te obveznosti, ki jih imajo podjetni
ki je primerno, da jih vodi računovodstvo. Potrebno je upoštevati in voditi poslovne dogodke tudi v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Upoštevati je potrebno tudi Mednarodne standarde računovodskega poročanja. Oziroma podjetniki se odločijo, da bodo izvajali računovodska poročanja po Mednarodnih standardih. Razen nekaterih izjem morajo podjetniki voditi dvostavno knjigovodstvo.

Komu prepustiti vodenje vaših računov? V času z zakoni, novostmi in pravili vodenja bilance so v podjetju Faktura d.o.o.

Dvostavno knjigovodstvo je pregledno.

Po tem sistemu vodenja vodijo večinoma vsi svoje računovodstvo. Poslovne knjige vodene na principu dvostavnega knjigovodstva je vodeno na podlagi kontnega načrta za glavno knjigo. To knjigo pripravi Slovenski inštitut za revizijo. Računovodski servis ima zaposlene ljudi, ki obvladajo vodenje poslovnih knjig in velikokrat znajo podjetniku svetovati kako finančno poslovati. Računovodstvo velikokrat izvaja poleg vodenja knjig tudi svetovalno funkcijo. Zato računovodski servis dela na temu, da podjetniku tudi finančno svetuje. Lahko bi rekli, da imajo tudi svetovalno funcijo, kar je v teh časih zelo pomembno. Z napačnimi investicijami lahko podjetje v zelo kratkem času hitro propade. Dvostavno knjigovodstvo vodi glavno knjigo in pomožne knjige za poslovne dogodke. Voditi je potrebno tudi analitične evidence. Na njihovi podlagi se pojasnjujejo temelne konte, ki so vodeni v glavni knjigi. Potrebno je voditi konto materiala, kupce, dobavitelje, izdelke, … Pomožne knjige so naprimer registri osnovnih sredsrev, blagajniška knjiga, … Vse pomožne knjige niso obvezne. Obvezen pa je register osnovnih sredstev.

Vsako podjetje ima veliko obveznosti do države in vsaka nepravilnost in vsako neopravljanje finančnih obveznosti, ki niso v skladu z Zakonom, lahko podjetnika pahne v veliko krizo. Lahko se zgodi, da tudi propade. Zato je potrebno paziti, koga bomo izbrali za vodenje finančnih poslov.