Glejmo na kontroling s sodobnimi očmi, ki vidijo prihodnost

Kdor se ukvarja s financami v podjetju zagotovo že ve, da za kontroling obstajata dve vrsti. Eden je strateški kontroling drugi pa operativni. Treba je vedeti, da se kontroling na operativni osnovi največ uporablja, saj se je strateški razvil kasneje in se šele zdaj več vpeljuje v samo poslovanje.

Na kratko in precej na grobo bi lahko rekli, da je operativni kontroling naravnan predvsem na doseganje nekih kratkoročnih ciljev, ki jih podjetje lahko ima, medtem ko strateški strmi bolj dolgoročnim ciljem. V bolj detajlne podrobnosti obeh pa se bomo podali v nadaljevanju tega članka, ki pa bo zagotovo pojasnilo razlike, da jih bomo za vselej razumeli.

Operativni kontroling
Kontroling najbolj uporabljamo na na operativni osnovi

V čem je strateški kontroling drugačen od operativnega?

Kot smo že omenili, je operativni kontroling naravnan na doseganje kratkoročnih ciljev. Torej tistih, ki jih podjetje morda ima v roku nekaj mesecev ali enega leta. Skrbi torej za podporo pri poslovodstvu, tako, da deluje kot podpora pri dviganju kapitala samega podjetja, torej dobičkonosnosti. Medtem ko je operativni kontroling zadolžen zato, da zagotovi strokovne podpore na področju podjetništva in razvoja podjetja pa je strateški veliko bolj naravnan na dolgoročne cilje, ki jih mora imeti vsako dobro podjetje.

Govorimo torej o strmenju k dolgoročnemu obstoju določenega podjetja, torej poglablja se v to, kako zagotoviti ta obstoj tudi v prihodnjih desetih ali pa dvajsetih letih. Največji cilj pa je seveda konstantna graditev ali nadgrajevanje samega podjetja, s katero si zagotovimo uspešnost le-tega. Gre jasno za kar kompleksno načrtovanje, ki pa se tudi venomer spreminja.

Namreč, tako kot se s časom spreminjajo vse stvari, se tudi načrti našega podjetja in poslovodenja lahko spreminjajo. A s pravimi strategijami in delanjem pravih potez se lahko izognemo nepravilnim odločitvam. Tak kontroling se torej predvsem ukvarja z morda malce abstraktnim razmišljanjem. Saj se ukvarja s tem, kakšna bodo morebitna tveganja in kakšne priložnosti v bližnji ali daljni prihodnosti, kot še z mnogimi drugimi takimi vprašanji. O teh pa morda kdaj drugič.

Vrednostni papirji ali nepremičnine

Vrednostni papirji so zanimivi za finančne naložbe .

Finančne naložbe, kot so vrednostni papirji imajo nekatere prednosti pred drugimi naložbami. Nepremičnine so primer drugih naložb, slabosti v primerjavi s finančnimi naložbami so predvsem v obremenitvah, katere pridobimo z nakupom. Nakup nepremičnine ima različne obremenitve, kot so davek, stroški vzdrževanje, prevzem odgovornosti in podobno. Zato so za mnoge boljša odločitev vrednostni papirji. Vrednost je lahko povsem enaka, vendar se zniža skladno z obveznostmi. Odštejemo davek, stroške vzdrževanje, odgovornosti, kar z drugo besedo pomeni popust. V tem primeru so vrednostni papirji ali cenejši ali jih lahko kupimo več. Odločitev je velikokrat stvar posameznika, obremenitve po nakupu in vse drugo ocenjuje vsak po svoje. Razloge za odločitev nakupa nepremičnine predvsem starejše generacije razumejo kot boljšo alternativo predvsem zaradi njihovega pogleda in znanja s finančnega področja. Vrednost in smisel nakupa jim predstavljajo predvsem opredmeteni predmeti nakupa. Če se obratno odločijo za nakup delnic , dobijo poenostavljeno povedano nekaj papirjev. Ker so vajeni nakupa opredmetenih predmetov nakupa, za vrednost nepremičnine pričakujejo več oziroma se težko sprijaznijo z nekaj papirji v protivrednosti. Poleg tega je pri starejših generacijah še vedno prisoten strah oziroma nezaupanje v borzo. To se kaže predvsem pri izbiri vseh ponudb finančnih ustanov oziroma možnosti na finančnih trgih. Mlajše in srednje generacije teh težav nimajo, ker so odraščale v drugačnem obdobju in imajo drugačno vzgojo. Posebno se razlikujejo vsi, ki imajo izobrazbo s področja financ. Njim so vrednostni papirji nekaj vsakdanjega, poenostavljeno povedano vedo kaj z njimi početi. Zanje so nepremičnine kot investicije breme, ker se zavedajo mogočih stroškov in vseh obveznosti lastnika nepremičnin. Zato raje kot nepremičnino, za isto vsoto pogledajo, kakšni vrednostni papirji so na trgu najboljša izbira. Njihova odločitev za nepremičnino je povezana predvsem v povezavi z zagotavljanjem strehe nad glavo, imeti dodatno nepremičnino pa je zanje breme.

Vrednostni papirji so dobra izbira.

https://www.alta.si/

Vzajemni skladi, dinamična finančna alternativa

Vzajemni skladi so dinamična finančna alternativa .

Finančne alternative so možnosti investiranja prihrankov, med njimi imajo na trgu posebno mesto vzajemni skladi. Njihova posebnost je tem, da predstavljajo odličen kompromis med dvemi lastnostmi zelo različnimi finančnimi alternativam. Vsi poznamo varčevanje in delnice. Za varčevanje smo večina slišali že v otroštvu, mnogi imamo lepe spomine na hranilnike, v katere smo vlagali svoje prejemke. Ta navada je še danes zelo koristna, čeprav so hranilniki živih barv in zanimivih oblik manj pogosti kot nekoč. Prav tako koristi otrokom, nauči jih praktično najpomembnejšo osnovo za dobro investicijo. Odrasle osebe nimamo hranilnikov, imamo pa račun na katerem so naša sredstva. Podobno kot smo včasih vlagali v hranilnike, lahko vzajemni skladi postanejo naša navada z nakupom točk. Prednosti pred klasičnimi oblikami varčevanja so predvsem v večjih donosih. Varčevanje marsikdo ne izbira, ker so donosi majhni, bolj se jim zdi pametno imeti sredstva likvidna. Gre pa za določen delež varčevalcev, drugi del pa se ozira na finančne trge in išče priložnosti kot so vzajemni skladi. Vzrok je v zavedanju možnosti oplemenitenja njihovih prihrankov. Če denar leži prosto na računu ne prinaša ničesar, v primeru, da izberejo eno od oblik varčevanja pa imajo omejeno likvidnost. Te slabosti odpravljajo vzajemni skladi, saj so donosi večji, na trgu pa je možno vedno tržiti investicijo. Druga znana investicijska možnost so delnice. Gre za razmeroma novo možnost investiranja, na slovenskem trgu je prisotna komaj dobri dve desetletji. Pred več desetletji so bile prav tako prisotne, vendar niso bile tako razširjene kot danes. Z delnicami smo se v preteklosti srečali preko certifikatov, pred njimi pa predvsem v učnem programu ali tujih virih informacij. Delnice lahko vzajemni skladi nadomestijo na več načinov in imajo številne prednosti.

Vzajemni skladi so zelo dobra odločitev za vse, ki želijo svoje prihranke imeti varno naložene ter dobro oplemenitene.

http://varcevalnica.alta.si/

Finančni trgi, poganjajo finance

Finančni trgi imajo ključno vlogo pri financah.

Gre za omogočanje procesa prenosa finančnih sredstev med imetniki presežkov in tistimi, ki imajo primanjkljaj. Izmenjavi služijo finančni trgi, na njih pa najpomembnejše udeležence predstavljata dve skupini. Na eni strani povpraševanje, na drugi ponudba. Ponudba ima namen svoje finančne presežke čim bolje prodati oziroma unovčiti. Na drugi strani so za povpraševanje finančni trgi mesto, kjer želijo finančna sredstva pridobiti čim bolj ugodno. Ceno določi dogovor, ta pa je odvisen od pogajalskih izhodišč. V veliki meri jih določa trg in aktualno dogajanje. Po določeni ceni se izvrši prenos, ta je lahko neposreden ali posreden. V prvem primeru izmenjava poteka brez posrednikov, torej neposredno. Posredno pa pomeni, da finančni trgi nimajo le ponudbo in povpraševanje ampak tudi posrednike. Največkrat je posrednik na trgu finančna institucija . Povsem jasno je, da hiter in kakovosten proces pomeni prednost ne le za vse udeležence, torej ponudbo, povpraševanje ter morebitnega posrednika, ampak za celotno okolje. Lahko bi rekli, da učinkoviti finančni trgi pomenijo tudi učinkovito okolje v ekonomskem smislu. Obratno pa je na neučinkovitih trgih. Na njih proces poteka počasi, s številnimi procesi in ovirami. Posledično pride do krajših ali daljših motenj poslovanja, kar pa negativno vpliva na okolje v ekonomskem smislu. Zato so finančni trgi zelo pomembni za vsako okolje, učinkoviti pomenijo prednost, obratne učinke pa nudijo neučinkoviti. Učinkovitost in na drugi strani neučinkovitost pa se kaže v vseh segmentih. Načeloma velja, da so veliki udeleženci na trgih najpomembnejši, vendar imajo svojo pomembno vlogo tudi manjši udeleženci. Manjši udeleženci pomenijo potrošnjo, če ta ni ustrezna tudi veliki udeleženci ne morejo računati z uspešnim poslovanjem. Gre za odvisnost, ki mora delovati v smislu zadovoljevanja želje po dobrem poslovanju vseh udeležencev na trgu.

Finančni trgi so lahko denarni v primeru kratkoročnega financiranja ali kapitalski, ko gre za dolgoročno financiranje.

http://www.alta.si/Izobrazevalne_vsebine/financni_trgi

Finančni načrt mora upoštevati tveganje

Finančni načrt mora predvidevati scenarije za tvegane investicije .

Tvegane investicije so velikokrat dobičkonosne oziroma imajo dober donos . Dilema je velika, finančni načrt jo mora dodobra razčistiti. Dobiček je brez dvoma zaželen, tveganje je odvisno predvsem od zastavljenega cilja. V primeru, da želimo nekoliko, vendar ne bistveno večji dobiček od ostalih varnih naložb, jih lahko prezremo oziroma predstavljajo manjši delež portfelja. Kdor želi višje donose pa mora tveganje vnesti v finančni načrt. Portfelj naložbenika bo v teh primerih sestavljen iz večjega ali manjšega deleža naložb, kateri predstavlja varnost. Obveznica je za takšno naložbo idealna iz več razlogov. Praktično gre za način zadolževanja, ki ima za izdajatelja kot investitorja nekaj prednosti. Najpomembnejša prednost je v tem, da je možno s tem načinom zadolževanja trgovati. Za naložbenika, ki oblikuje finančni načrt je obveznica finančna naložba , s katero je poleg tega možno pridobiti določen donos. Izdajatelj se na drugi strani za izdajo odloči takrat, ko želi pridobiti večjo količino denarnih sredstev za daljše obdobje. Za finančni načrt so izdajatelji pomembni, pogostokrat država, občina, podjetja, banke, temu primerno obstaja državna, občinska, podjetniška, bančna in hipotekarna obveznica. Obstajajo še druge delitve in sicer glede na čas dospetja, glede na dinamiko in način izplačevana obresti ter na druge značilnosti. Finančni načrt mora upoštevati tudi čas dospetja, obveznica je lahko kratkoročna, dolgoročna ali srednjeročna. Razne oblike omogočajo prilagajanje različnim željam investitorjem. V osnovi je kot rečeno največkrat namen varnost, glede na čas trajanja investicije pa izbere naložbenik dobo od leta do trideset let. Kratkoročna investicija pri tem traja od leta do pet let, od pet do dvajset let traja srednjeročna, od dvajset do trideset let pa traja dolgoročna investicija oziroma obveznica. Načrt mora pri tem upoštevati finančne potrebe v prihodnosti.

Finančni načrt lahko upošteva varnost, ki jo prinaša obveznica, zavedati pa se mora tudi nekaterih z njo povezanih tveganj.

Varčevanje, življenjski slog

Varčevanje v mnogih primerih določa življenjski slog .

Življenjski slog je skupek lastnosti osebe, s katero oblikuje vsakdanjik. Med možnosti spada tudi varčevanje, kot edina naložba ali ena izmed naložb. V primeru, da je takšna naložba sprejeta, oblikuje življenjski slog. Ta je odličen, če smo naložbo optimalno načrtovali, delujemo v prid njegove izpolnitve ter živimo skladno s svojimi življenjskimi načeli, karakterjem ter drugimi osebnimi značilnostmi. Optimalna naložba je tista, ki omogoča doseči naložben cilj ter hkrati ne vpliva negativno na kakovost življenja naložbenika. Varčevanje oziroma manjša poraba kot potrošnja nikakor ni slaba lastnost osebe, če ima zagotovljeno svoji osebnosti primerno kakovost življenja. Slabe so prevečkrat ocene, ki temeljijo na raznih predsodkih. Oseba, ki prisega na prestiž ali luksuz je velikokrat razumljena, kot oseba z večjimi prihodki. Malo ljudi pa pri tem pomisli, da gre lahko tudi za manjše odhodke oziroma investiranje v nepotrebno ter s tem varčevanje v večjem obsegu kot si predstavljajo ali lahko predstavljajo. Dnevno lahko porabimo več ali manj, predvsem pa je porabljeno bolj ali manj smiselno investirano. Dobrine, ki jih pridobimo so bodisi otipljive ali neotipljive narave, za večjo kakovost življenja pa so bodisi koristne ali nekoristne. Višina investicije je pri tem praktično nepomembna, saj vse kar koristi, investicijo upraviči. Na drugi strani pa tudi manjša investicija, ki ne koristi, pomeni nesmiselno investicijo. V tem pogledu nas lahko varčevanje tudi osebnostno oblikuje, predvsem pa vpliva na naše navade. Izbrati je potrebno zgolj obliko, ki zahteva od varčevalca bolj premišljene odločitve. Omejen dostop do sredstev, kateri predstavlja časovne in druge omejitve, je primer zahtevnega odločanja, katero prisili varčevalca v bolj kakovostno odločanje. Izbrano varčevanje bo v tem primeru zahtevalo, da svojo potrošnjo oblikuje skladno z prihodki, manj se bo oziral na privarčevana sredstva, saj bo do njih prišel težje.

Varčevanje omogoča pozitivne spremembe osebnosti varčevalca.

http://varcevalnica.alta.si/odlocevalec

Nakup delnic, zrela odločitev

Nakup delnic je zrela odločitev investitorja.

O zrelosti investitorja govori več dejstev. Nakup delnic sodi med tvegane naložbe in je temu primerno manj pogosta naložba. Veliko več oseb se odloča za eno od oblik varčevanja, sklade ali kakšno drugo manj tvegano naložbo. Tveganje se lahko na drugi strani izplača, saj nakup delnic lahko prinaša letne dividende, ob prodaji pa vrednost skladno z trgovanjem na dan prodaje. Odločitev je velikokrat uresničena postopoma. Vsaka oseba se zaveda, da je premoženje težko ustvariti in ohraniti. Ustvarjanje je povezano z delovno aktivnostjo, ohranjanje pa z na eni strani stalnimi ali nujnimi ter ne nujnimi odhodki. Kar uspemo privarčevati je izpostavljeno inflaciji. To pomeni, da skladno z inflacijo izgublja vrednost skozi čas. Zato si vsak želi, da bi privarčevana sredstva vsaj ohranjala vrednost, toliko bolje pa je če se vrednost poveča. Povečanje sredstev je možno z plemenitenjem. Plemenitenje premoženja je možno na več načinov. Praktično je načinov toliko, kolikor je potencialnih in dejanskih investitorjev. Starejše generacije, ki iz različnih razlogov niso posebej dobro seznanjeni z finančnimi trgi, prisegajo na bodisi varne naložbe ali pa naložbe izven finančnih trgov. Njim je nakup delnic večinoma tuj. Izjema so osebe, ki so pridobile delnice preko certifikatov. Vendar je malo število imetnikov teh delnic kasneje trgovalo ter pridobilo dodatne delnice. Za nakup delnic se največkrat odločajo generacije, ki so seznanjene z vsaj osnovami trgovanja na borzi. Ter v njem vidijo najbolj enostavno in učinkovito možnost plemenitenja lastnih sredstev. Zavedajo se, da imajo pri večjih donosih malo izbire na trgu. Veliko oseb predno izvede prvi nakup delnic spremlja trgovanje na borzi. Na ta način pridobijo občutek in prve izkušnje o tem, kaj jim nakup lahko prinese. Spoznajo, da je izid trgovanja lahko različen, kako poteka trgovanje, kaj na trgovanje vpliva, ter na kratko spoznajo delovanje borzniškega trga.

Nakup delnic lahko prinaša dobre donose.

Rentno varčevanje, odlična izbira

Rentno varčevanje je brez dvoma odlična izbira .

Odlična izbira je rentno varčevanje, ker prinaša najboljše lastnosti . Med njimi velja izpostaviti, usmerjenost v prihodnost, preglednost, varnost, možnost osebne izbire ter številne druge lastnosti. Usmerjenost v prihodnost rentno varčevanje prinaša, ker kot prvo razmišljamo o prihodnosti. Za prihodnost si želimo ustvariti točno določene učinke. Ti nam bodo omogočali, da bo naša prihodnost skladna z našimi cilji. Nekateri vidijo modrost prihrankov v večji splošni varnosti, drugi imajo cilje, ki jih bodo v prihodnosti izpolnili, tretji imajo namen zagotoviti varno prihodnost otrokom ali drugim osebami, obstaja pa še nešteto možnosti. Seveda pa moramo to uresničiti. Pri uresničevanju nam rentno varčevanje omogoča preko preglednosti. Brez te lastnosti je nemogoče izvesti dobro naložbo. Trajanje naložbe je v tem primeru dolgoročno. Vsi vemo, da lahko dobre donose dosežemo le s temu primerno dobrimi vložki. Ki pa na žalost vedno niso mogoči, saj se lahko v določenem obdobju pojavijo nepredvidljivi odhodki. S tem imamo na eni strani možno nadzora nad dogajanjem, vemo kako poteka rentno varčevanje ter kakšne so možnosti glede na dano situacijo. V primeru, da se oddaljujemo od cilja, imamo to preko preglednosti omogočeno spoznati. Da lahko ukrepamo, če se nam to zdi primerno, nam omogoča osebna izbira. V tem primeru se lahko odločimo za različne ukrepe, ki nam jih omogoča izbrano rentno varčevanje. Varnost je pomembna lastnost. Za mnoge tudi najpomembnejša ali vsaj med najpomembnejšimi. V varnost se lahko prepričamo na razne načine. Obstajajo tako informacije splošnega značaja o tem, možno pa je pridobiti tudi informacije preko osebnih izkušenj posameznika ali množice posameznikov. Posameznikove informacije so dobre v specifičnih lastnostih, množica posameznikov pa nam da boljšo splošno oceno lastnosti. Množična ocena nam da tudi zelo dober pogled na nekatere druge značilnosti.

Rentno varčevanje je odločitev, ki nas nauči modrosti preudarnega ravnanja s prisluženimi sredstvi.

http://varcevalnica.alta.si/novica/rentno-varcevanje-v-vzajemnih-skladih

Varčevanje, odgovornost za prihodnost

Varčevanje je velika odgovornost za prihodnost.

Prihodnost je vsem neznana. Znano pa nam je, da varčevanje lahko prinaša raznovrstne in velike koristi za danes neznano prihodnosti. Že samo varčevanje je odraz namena ustvarjanja velikih in številnih koristi za prihodnost. Gre za zelo modro odločitev, saj varčevanje prinaša velike koristi na enostaven in dostopen način. V tem primeru varčevanje preko manjših vložkov v prihodnosti prinese velike koristi. Praktično se varčevanje pri rednih dohodkih ne pozna. Zato se odrekanje zdi na eni strani smiselno, na drugi pa zelo odgovorno. S tem je zagotovljena prihodnost, obenem pa je tudi preprečeno nespametno ravnanje z rednimi dohodki. Mnogi takšne odločitve sprejemajo prav z namenom uravnavanja potrošnje rednih dohodkov. Storitve omogočajo načine, ki pomenijo, da se oblikujejo prihranki istočasno, kot so pridobljeni redni dohodki. S tem imamo že uresničeno prihodnost. Dodatno pa je takšna odločitev dobra, ker ima po odvedenih odhodkih, varčevalec možnost prostega razpolaganja z prihodki. Odločitev je odvisna od več dejavnikov. Poglavitni dejavniki so predvsem ponudba, nadalje pa osebne zmožnosti varčevalca. Ponudba je v vleki meri enaka v osnovnih značilnostih, posebnosti so razlike v posamezni ponudbi. Te v mnogih primerih odločijo v prid ene ali druge ponudbe. Posebnosti so lahko dobre izkušnje, dobra aktualna motivacija ter številne druge lastnosti. Dobre izkušnje iz preteklosti so pri financah zelo pomembna lastnost. Zaupanje je pri financah ena ključnih lastnosti. V primeru, da zaupanja ni, najverjetneje odločitev ne bo sprejeta. Tudi če so druge lastnosti ali ponujene motivacije dobre. Človek mora imeti v takih primerih zaupanje vzpostavljeno. In to ne le pri sklepanju ampak skozi celoten čas trajanja ter tudi širše v prihodnosti ali v nekaterih primerih preteklosti. S tem je v mnogih primerih odločitev že v veliki meri sprejeta, odloča se zgolj o podrobnostih, ki lahko naredijo ponudbo še bolj osebno ustrezno.

Varčevanje velja izbrati po osebnih načelih.