Obveznica, varnost portfelja

Obveznica lahko zagotavlja varen portfelj .

Vsaka oseba svoje naložbe oblikuje skladno s svojimi izkušnjami in aktualnimi informacijami. Izkušnje so od primera do primera različne. Načeloma se vsak vlagatelj drži tistega, kar pozna. Pri tem je moč prepoznati nekatere vzorce odločanja. Veliko oseb vseh možnosti, ki jih finančni trg ponuja niti ne zaveda. In veliko oseb izrabi izmed vseh možnosti zgolj najbolj osnovne. Načeloma so to varne naložbe, torej tiste, pri katerih je mogoče imeti najboljše zagotovilo, da bodo sredstva v prihodnosti na voljo. Bolj razgledani vedo, da so na trgu naložb na voljo tudi alternative. Ki omogočajo razmeroma veliko varnost, predvsem v primerjavi z drugimi alternativami. Ena od alternativ je tudi obveznica. Pri bolj naprednih vlagateljih je obveznica v veliko primerih prisotna v portfelju. Njim obveznica predstavlja varnost. Velikokrat obveznica v portfelju dopolnjuje tvegane naložbe. Vlagatelju obveznica omogoča, da se bo v primeru negativnega izida tvegane naložbe, lahko zanesel nanjo. V tem primeru gre predvsem za zelo pomemben vir sredstev. Poleg tega vira pa se vsak vlagatelj zanese tudi na številne druge vire. To so razni prihodki in premoženje. Pomembni so predvsem redni prihodki ter premoženje, ki ohranja vrednost skozi čas. Večji, kot so prihodki, bolj tvegane naložbe lahko vlagatelj sprejema. Enako velja za premoženje. Večje kot je premoženje, bolj tvegane naložbe so lahko odločitev in izbira vlagatelja. Vlagatelji se pri oblikovanju portfelja med seboj zelo razlikujejo. Poleg tveganih in varnih naložb, so mogoče številne druge alternative. Nekateri se za portfelj v klasičnem pomenu niti ne odločijo, ker jim druge alternative predstavljajo boljšo odločitev. Pri tem gre lahko za vlagatelje, ki imajo z oblikovanjem portfelja na klasične način negativne izkušnje ali pa osebe, katerim so širše možnosti na trgu praktično neznanka. Obstaja tudi delež vlagateljev, katerim ti trgi vlivajo nezaupanje.

Obveznica , kljub prisotnim tveganjem, velja za varno naložbo.

Delnice, množični vrednostni papirji

Delnice so članski množični vrednostni papirji .

Vrednostni papirji delnice poleg vrednosti prinašajo tudi pravico do deleža oziroma gospodarsko solastnino. Gospodarska solastnina daje imetniku delnice oziroma delnic točno določene pravice in obveznosti. Minimalni obseg pravic, ki jih ima lastnik delnice oziroma delnic so določene v Zakonu o gospodarskih družbah. Načeloma se delnice vplačajo v celotnem znesku, kot se glasijo. Delnice so lahko začasnice. Začasnice so delnice, ko je vplačan le delni znesek. V takem primeru se morajo delnice glasiti na ime. Za razliko od upniških vrednostnih papirjev delnica za izdajatelja pomeni način pridobitve oziroma zagotovitve trajnih finančnih sredstev. Primer upniških vrednostnih papirjev je obveznica. Oseba, ki kupi delnico se imenuje investitor. Vsak investitor pričakuje predvsem premoženjske pravice ter dobiček. Delnica lahko prinaša dobiček na različen način. Dobiček lahko delnica prinaša pri pozitivni razliki med prodajno in nabavno ceno delni. Poleg tega delnica lahko prinaša dobiček preko dividend. Višina dividend je odvisna od uspeha delniške družbe, ki je izdala delnice. Odločitev o dividendah se praviloma sprejme na letni skupščini. Delnica je za kupce oziroma investitorje različna iz več razlogov. Nekateri zasledujejo interes lastništva družbe. V ta namen imajo namen pridobiti določen delež delnic. Določen delež delnic je cilj, ki ima točno določne name. Običajno se nanaša na pravice oziroma lastnosti pravic, ki iz tega deleža izhaja. Načeloma velja, da je večji delež povezan z večjim deležem pravic. Največ pravic ima oseba oziroma investitor, ki ima v lasti celoto ali drugače povedano stoodstoten deleže. Pomembni deleži so poleg celote že drugi deleži. Pomembni ostali deleži pomenijo različne možnosti in tudi odgovornosti. Pri deležih je za investitorje zanimiva in privlačna lastnost, da že manjši delež pomeni določene pravice. V primer, da so te pravice dovolj privlačne in koristne, je nakup takšnega deleža zanimiva in dobra priložnost.

Delnice so zanimive in privlačne za osebe z zelo različnimi interesi.

http://varcevalnica.alta.si/